UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Rezerwacja Online

Konkurs Wielkanocny

W czasie trwania konkursu zdjęcia zbierają lajki. Zdjęcie które do 29.04.2019 do godz. 15:00 zbierze najwięcej lajków wygrywa konkurs. 

Główną nagrodą jest voucher dla 2 osób na pobyt weekendowy w pokoju standard (2 noclegi ze śniadaniem) w czasie Majówki 2019

Szczegółowe warunki konkursu określa poniższy regulamin


REGULAMIN KONKURSU „Najpiękniejszy koszyczek wielkanocny 2019”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Wind Hotel NIP 671-167-20-62 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/WindHotel (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  2. zamieszczenie własnego zdjęcia koszyczka ze święconką pod postem konkursowym Hotelu WIND. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie. Zdjęcie ma przedstawiać koszyczek wielkanocny. Zdjęcia przedstawiające inne obiekty nie będą brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięskiej pracy konkursowej. Wszystkie zdjęcia z wizerunkami osób będą automatycznie dyskwalifikowane i usuwane przez administratora.
  3. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu, oraz zgody na ogłoszenie laureata konkursu
  4. posiadanie praw autorskich do zdjęcia zgłaszanego do konkursu.
 3. Konkurs trwa od dnia 15 kwietnia 2019 godz. 20:00 do 29 kwietnia 2019 godz. 15:00
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na pobyt weekendowy (2 noclegi ze śniadaniem) w pokoju standard dla dwóch osób w wybrane dni długiego weekendu majowego 2019
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W dniu 29.04.2019 o godz. 15:00 zostanie sprawdzony stan lajków przy wszystkich zdjęciach zgłoszonych do konkursu. Wygrywa to zdjęcie, które zbierze najwięcej lajków.
 2. W przypadku, w którym dwóch lub więcej uczestników uzyska jednakową liczbę lajków, wówczas nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który wziął udział w konkursie jako pierwszy (liczy się moment opublikowania zdjęcia na Facebooku).
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
 4. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona w nowym poście na tablicy Hotelu Wind w dniu 29.04.2019 o godz. 18.
 5. Voucher w wersji elektronicznej zostanie wysłany laureatowi konkursu w dniu 29.04.2019 w formie wiadomości przez Facebook.
 6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, rodzina ani żadne osoby pozostające w relacjach prywatnych lub zawodowych z Organizatorem.
 8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, oraz zgłaszanie do konkursu zdjęć nie będących własnością uczestnika (np. znalezionych w sieci) dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na koszyczek wielkanocny 2019”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.